Energimærker

Til forskel for tilstandsrapporten, så er energimærket et lovkrav.

Så meget kort sagt: skal du sælge? – Ja så skal du have et gyldigt energimærke.
Din bolig må faktisk ikke annonceres til salg, før energimærket er på plads.
Vil du vide mere så er her Energistyrelsens detaljer om energimærkning:
https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/hvornaar-skal-bygninger-energimaerkes

Kontakt Willenlund Rådgivning nu på 4170 4568 eller bue@willenlund.dk

10 års gyldighed.

Et energimærke holder i 10 år.
Så har dit hus allerede et energimærke der ikke er over 10 år gammelt, ja så behøver du ikke få lavet nyt… Medmindre du har fået udført energiforbedringer. – Så giver det mening og se nærmere på om der skal laves et nyt energimærke.

Se her hvad BOLIUS skriver:

”Kan du tjene penge på at energimærke dit hus?

Adskillige analyser viser, at du ved energirenovering opnår et bedre energimærke, som kan have en betydning for salgsprisen af dit hus. Den gennemsnitlige stigning på salgsprisen ligger på omkring 500 kr. pr. kvadratmeter, for hvert bogstav et energimærke forbedres.”

Så bor du fx på 150 m² har fået lavet energiforbedringer der flytter energimærket fra D til C, – ja så kan du i gennemsnit forvente 75.000 kroner mere for dit hus.

Læs mere om energimærker hos BOLIUS her: https://www.bolius.dk/energimaerkning-af-boliger-17155/

Fra ens.dk:

Det viser energimærket.

Energimærkningen synliggør bygningers energiforbrug og er en form for varedeklaration. Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre. Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning. Det er et krav, at en bygning energimærkes, når den sælges eller udlejes.

Skala fra A til G

Energimærket viser bygningens placering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er den bedste placering.

Siden ordningen blev etableret i 1998 er nye bygningsklaser og lavenergihuse opstået. Derfor har energimærkningsskalaen fået tre nye A’er: A2010, A2015 og A2020.

Mærkerne refererer til energikravene i bygningsreglementet. Det vil sige, at et hus, der er mærket med A2015, lever op til de krav, der var gældende i Bygningsreglement 2015 og de krav der gælder i Bygningsreglement 2018. Bygningsreglement 2018 er trådt i kraft 1. juli 2018, og kravet til energiforbruget i bygningen er på niveau med det tidligere Bygningsreglement 2015, hvorfor A2015 dækker over begge disse bygningsreglementer. A2020 dækker på samme måde over den tidligere frivillige Bygningsklasse 2020 der også siden 1. juli 2018 er ændret til frivillig Lavenergiklasse. Der er således ikke indført yderligere A’er. De nye A’er ses primært i forbindelse med nybyggeri.

Energimærkningen af bygninger til salg eller udleje skal annonceres med den skalaværdi, der fremgår af energimærkningsrapporten.

Faktisk eller beregnet forbrug

Energimærket er baseret på et beregnet forbrug, som er en indikator for bygningens energimæssige kvalitet. Energimærkning udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Faktisk forbrug afhænger af beboerne

Varmeforbruget i en bygning er afhængigt af adfærd og en række konkrete forhold. Nogle mennesker sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Derfor vil det faktiske forbrug altid være afhængigt af bygningens brugere. Energimærket er derfor baseret på et standardiseret, beregnet forbrug, som fortæller noget om bygningens kvalitet – og ikke måden den bruges på.

Energikonsulenten gennemgår bygningen efter anvisningerne i ’Håndbog for Energikonsulenter’.

 

Certificering

Energimærkning af bygninger kan kun udføres af virksomheder, der er certificerede til at udføre energimærkning. Certificeringen kræver et kvalitetssikringssystem efter reglerne i den internationale standard ISO 9001. Certificering gennemføres af et certificeringsorgan, som er akkrediteret af Danak (Dansk Akkreditering) – eller tilsvarende organ i et andet EU-land tilsluttet den fælleseuropæiske akkrediteringsorganisation EA.

Akkrediteringen foregår på baggrund af standarden ISO 17 021: ”Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer” med supplerende krav. De supplerende krav til akkrediteringen er beskrevet i bekendtgørelse om energimærkning af bygning

Klik her for at udfylde tilfredshedsundersøgelsen for energimærker